Historia Koła

Trochę historii Koła

(Tekst pochodzi z jubileuszowego wystąpienia prezesa Jana Ryszarda Garbarczyka z okazji 25-lecia Koła)

Towarzystwo     Pamięci    Powstania     Wielkopolskiego    1918-1919    powstało 30  stycznia   1989  roku   w   Poznaniu. Idea   utworzenia Towarzystwa wyniknęła z  potrzeby  społecznej  i  oczekiwań  jeszcze  żyjących  wówczas powstańców. Towarzystwo  podjęło trud  kultywowania  dorobku  Powstania  Wielkopolskiego 1918-1919 po  istniejących  od  1921 roku  towarzystwach  powstańczych,  których  działalność  zakończyła  się w  1980  roku  pod  nazwą  Krajowa  Komisja Weteranów  Powstania  Wielkopolskiego z  siedzibą  przy  Zarządzie  Głównym  Okręgu  ZBoWiD  w  Poznaniu.

Głównymi  celami  Towarzystwa  są krzewienie  wiedzy  i  kultywowanie  pamięci o zwycięskim Powstaniu  Wielkopolskim 1918-1919 oraz  popularyzowanie wśród młodego pokolenia  wartości, które    przyświecały   bohaterskim czynom w  życiu  powstańców.  W  1995 roku  ukazał  się  pierwszy  numer rocznika  oświatowo-historycznego  „Powstaniec  Wielkopolski”, od  2005  roku  wydawane  są  „Biogramy  uczestników Powstania  Wielkopolskiego  1918-1919”,  w 2018 roku ukazała się Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego, w której znajdują  się 4 hasła autorstwa Wojciecha Kicmana, 16  grudnia 1996  roku  ustanowiona  została  Nagroda  Honorowa Towarzystwa „Dobosz  Powstania  Wielkopolskiego”. Drugą  formą  honorowania działalności na  rzecz  upamiętniania Powstania  jest  Złota i  Srebrna  Honorowa  Odznaka „Wierni Tradycji”. Od  2004  roku  TPPW 1918-1919  posiada  status  organizacji  pożytku publicznego.

Najwyższą  władzą Towarzystwa  Pamięci Powstania  Wielkopolskiego 1918-1919  z  siedzibą  w  Poznaniu  jest  Krajowy  Zjazd  Delegatów. Dotychczas odbyło  się 7  takich  zjazdów. VII Zjazd  TPPW obradował 08.06.2019 r. Nasze koło reprezentowali Wojciech Kicman i Jan Ryszard Garbarczyk, który został ponownie wybrany w skład Zarządu Głównego TPPW.  Na  bieżąco pracami Towarzystwa kieruje  Zarząd  Główny i  wybrane  z  niego  Prezydium. Prezesem  Zarządu jest Tadeusz  Musiał. Tytuł  Honorowego Prezesa posiada Stefan  Barłóg – były  długoletni  prezes Zarządu Głównego.

Z  inspiracji    Stefana  Barłoga   koło   nr  9  powstało  w  listopadzie  1994  roku  i  działa  w  Pile  oraz  Powiecie  Pilskim. Pierwsze  zebranie  programowo-wyborcze odbyło się   1  grudnia  1994  roku. Wzięli w nim  udział: Leonard  Jan  Czyżewski,  Franciszek  Dykrzak, Cezary  Grugiel,   Jan  Ryszard  Garbarczyk,  Marian  Praczyk, Bruno  Rybarczyk,   Grzegorz  Rzymski i  Jan Śnioszek . Wybrano  3 – osobowy  zarząd  koła: Jan Ryszard Garbarczyk – prezes, Jan Śnioszek – wiceprezes, Marian  Praczyk  –  skarbnik.

Co  4  lata odbywają  się zebrania sprawozdawczo – wyborcze koła. Ostatnie takie  zebranie  było  się 16 lutego 2019 roku. Wybrano wówczas władze koła oraz  delegatów na Zjazd  Oddziału Wielkopolskiego TPPW.

Koło  liczy  46  członków  wywodzących  się z  różnych  środowisk  społeczno – zawodowych. Wśród nas jest  23 przedstawicieli  rodzin powstańców.

Funkcjonujemy w oparciu o składki członkowskie (20,00 zł rocznie) wspierani  przez sponsorów indywidualnych i zbiorowych np. granty na wydawnictwa i inne formy upamiętniania.

Członkowie koła  działają jako wolontariusze. Potwierdzeniem jest przyznanie przez  Centrum  Wolontariatu  w  Pile  Honorowej Odznaki Wolontariatu.

9 listopada 2018 roku na Młodzieżowej Sesji w Sali Miejskiej  nastąpiło  uroczyste  przekazanie sztandaru  koła pod  opiekę społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich.

AKT  POWIERZENIA  SZTANDARU  wręczył prezes koła  p. Dorocie Gulińskiej – dyrektor  SP 5.

12  listopada 2019 roku podpisano POROZUMIENIE o współpracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile a Kołem nr 9 im. kpt. Teofila Spychały Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Pile, którego załącznikiem jest AKT POWIERZENIA SZTANDARU. W efekcie tego POROZUMIENIA  m.in. zarząd koła ma swoją siedzibę oraz adres  przy ul. Kujawskiej 18, a koło przekazało  Szkolnej Izbie Pamięci 18 publikacji, składanki  i  folder,  dwa medale,   4 pamiątki oraz 4 kopie zdjęć powstańców.

Niezmiernie  ważnymi  elementami  w   naszej  działalności  były  i  są przedsięwzięcia  dokumentujące dzieje  Powstania Wielkopolskiego 1918-1919  inicjowane, inspirowane i organizowane przez koło i jego  zarząd, jak również  aktywne  włączanie  się do   upowszechniania  dorobku  Powstania   wśród społeczeństwa  Ziemi Pilskiej przez samorządy lokalne, instytucje  państwowe  i  organizacje  pozarządowe, szkoły i placówki kultury.

Prezes Koła Jan Ryszard Garbarczyk

 

Archiwalne wydarzenia z historii Koła, które były opublikowane na Facebooku

  • (z dnia 19 lutego 2016 r.)

Święto Koła 10.01.2014 r. w Auditorium Maximum PWSZ w Pile. Podczas uroczystości obchodów 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło otrzymało sztandar oraz imię kpt. Teofila Spychały.

Za dotychczasową działalność otrzymaliśmy Odznakę Honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

Udział wzięli przedstawiciele rodzin powstańczych z Piły i Powiatu Pilskiego, młodzież z Gimnazjum nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pile, Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej i Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku, studenci PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych województwa wielkopolskiego, miast i gmin powiatu pilskiego, Zarządu Głównego TPPW, sponsorzy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół TPPW z Chodzieży, Czarnkowa oraz Ujścia. Władze wojewódzkie reprezentował członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski, a Zarząd Główny TPPW – Stefan Barłóg, Prezes ZG; natomiast władze powiatowe reprezentował Starosta Pilski Mirosław Mantaj.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojskowa z Wałcza.

  • (z dnia 12 lutego 2020 r.)

25-lecia Koła nr 9 im. kpt. Teofila Spychały Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Pile

Z okazji 25-lecia Koła nr 9 im. kpt. Teofila Spychały Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Pile 25 stycznia br. odbyło się z udziałem zaproszonych gości uroczyste spotkanie.

Najważniejszymi elementami uroczystości oprócz jubileuszowego wystąpienia prezesa Koła, pana Jana Ryszarda Garbarczyka, który przybliżył okoliczności powstania Koła, jego ćwierćwieczną działalność, osiągnięcia – zwłaszcza na niwie wydawniczej – była dekoracja sztandaru Koła Honorową Odznaką TPPW „Wierni Tradycji”. Tym ważniejsze było to wyróżnienie, bo przyznane zostało po raz pierwszy – a samo Towarzystwo istnieje od 1989 roku! Być pierwszym w 30-leciu to wyróżnienie nie lada, ale i wielka odpowiedzialność oraz zachęta do dalszej pracy.

Członkowie Koła nr 9 pracy się nie boją czemu dawali dowód przez minione lata – zaczynali najpierw jako 3-osobowa „grupa inicjatywna”, jako grupa ośmioosobowa założyli Koło, dziś jest ich 46 osób z różnych środowisk a wśród nich aż 23 osoby mają rodzinne tradycje powstańcze.

Wspomniana powyżej działalność wydawnicza to przede wszystkim domena dwóch członków Koła, uhonorowanych zresztą za to najwyższym odznaczeniem Towarzystwa – Nagrodą Honorową „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” – Roman Chwaliszewski i Wojciech Kicman. Z ich prac i prac innych osób uzbierała się przez lata całkiem spora biblioteczka – 22 tytuły a do tego sporo artykułów w „Powstańcu Wielkopolskim” oraz w „Słowniku biograficznym uczestników Powstania Wielkopolskiego”. Z okazji jubileuszu ukazała się książeczka „W trosce o pamięć”, składająca się z dwóch części – biografii „Kapitan Teofil Spychała – Patron Koła” oraz kroniki „25 lat Koła TPPW nr 9 im. kpt. Teofila Spychały w Pile, 1994 – 2019”.

A od paru dni funkcjonuje działa odświeżona, a właściwie stworzona od nowa przez pana Grzegorza Sowę, członka Koła, strona internetowa – tppw-pila.pl – która zastąpiła starą, dawno już nieaktualną.

Przez lata Koło dało się poznać jako współorganizator grudniowych obchodów kolejnych powstańczych rocznic przy obelisku na Skwerze 100-lecia Powstania Wielkopolskiego. Dzięki inicjatywie Koła w przestrzeni miejskiej Piły zaistniały tablice pamiątkowe i nazwy rond swymi nazwami nawiązujące do postaci związanych z Powstaniem i Piłą. Można się domyślać, że dobry przykład współpracy z organami samorządu lokalnego jaki dało Koło zaowocował i w innych gminach powiatu gdzie także znalazły się nowe formy upamiętnienia powstańczej historii – obeliski, tablice, murale.

Każdy z pilan odwiedzający cmentarz komunalny zauważył z pewnością tablice przy bramach informujące, że na nekropolii spoczywają szczątki powstańców wielkopolskich a ich mogiły są oznaczone specjalnymi plakietami.

W uroczystym spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście – kierownictwo Towarzystwa z Prezesem Honorowym TPPW, panem Stefanem Barłogiem, Prezesem Zarządu Głównego TPPW panem Tadeuszem Musiałem i Sekretarzem Generalnym ZG TPPW panem Piotrem Wojtczakiem. Przybyli również aktualni i byli członkowie zarządu Województwa Wielkopolskiego, panowie Tomasz Bugajski (b. Starosta Pilski) oraz Jacek Bogusławski. Nie zabrakło również b. Prezydenta Miasta Piły Zbigniewa Kosmatki.

Władze miasta i powiatu pilskiego reprezentowali Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Piły pan Kazimierz Sulima oraz Wicestarosta Pilski pan Arkadiusz Kubich.

Oprócz odznaczenia sztandaru o czym było już powyżej 3 osoby (Jan Śnioszek, Andrzej Jankowski i Krzysztof Wyrwa) otrzymały Złotą Honorową Odznakę „Wierni Tradycji”, 5 osób (Piotr Banach, Bronisław Frankowski, Jerzy Gapiński, Andrzej Trempała) – Srebrną Honorową Odznakę „Wierni Tradycji” a szeregi Koła zasiliło 5 osób – Adam Ćwikliński, Dorota Gulińska, Michał Łożyński, Irena Podgórska i Joanna Podgórska-Kędziora.

Uroczyste posiedzenie zakończono wspólnym odśpiewaniem „Roty”.

fot. i opr. Jan Balcerzak