Historia Koła

Trochę historii Koła

 

Towarzystwo     Pamięci    Powstania     Wielkopolskiego    1918-1919    powstało 30  stycznia   1989  roku   w   Poznaniu. Idea   utworzenia Towarzystwa wyniknęła z  potrzeby  społecznej  i  oczekiwań  jeszcze  żyjących  wówczas powstańców. Towarzystwo  podjęło trud  kultywowania  dorobku  Powstania  Wielkopolskiego 1918-1919 po  istniejących  od  1921 roku  towarzystwach  powstańczych,  których  działalność  zakończyła  się w  1980  roku  pod  nazwą  Krajowa  Komisja Weteranów  Powstania  Wielkopolskiego z  siedzibą  przy  Zarządzie  Głównym  Okręgu  ZBoWiD  w  Poznaniu.

Głównymi  celami  Towarzystwa  są krzewienie  wiedzy  i  kultywowanie  pamięci o zwycięskim Powstaniu  Wielkopolskim 1918-1919 oraz  popularyzowanie wśród młodego pokolenia  wartości, które    przyświecały   bohaterskim czynom w  życiu  powstańców.  W  1995 roku  ukazał  się  pierwszy  numer rocznika  oświatowo-historycznego  „Powstaniec  Wielkopolski”, od  2005  roku  wydawane  są  „Biogramy  uczestników Powstania  Wielkopolskiego  1918-1919”,  w 2018 roku ukazała się Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego, w której znajdują  się 4 hasła autorstwa Wojciecha Kicmana, 16  grudnia 1996  roku  ustanowiona  została  Nagroda  Honorowa Towarzystwa „Dobosz  Powstania  Wielkopolskiego”. Drugą  formą  honorowania działalności na  rzecz  upamiętniania Powstania  jest  Złota i  Srebrna  Honorowa  Odznaka „Wierni Tradycji”. Od  2004  roku  TPPW 1918-1919  posiada  status  organizacji  pożytku publicznego.

Najwyższą  władzą Towarzystwa  Pamięci Powstania  Wielkopolskiego 1918-1919  z  siedzibą  w  Poznaniu  jest  Krajowy  Zjazd  Delegatów. Dotychczas odbyło  się 7  takich  zjazdów. VII Zjazd  TPPW obradował 08.06.2019 r. Nasze koło reprezentowali Wojciech Kicman i Jan Ryszard Garbarczyk, który został ponownie wybrany w skład Zarządu Głównego TPPW.  Na  bieżąco pracami Towarzystwa kieruje  Zarząd  Główny i  wybrane  z  niego  Prezydium. Prezesem  Zarządu jest Tadeusz  Musiał. Tytuł  Honorowego Prezesa posiada Stefan  Barłóg – były  długoletni  prezes Zarządu Głównego.

Z  inspiracji    Stefana  Barłoga   koło   nr  9  powstało  w  listopadzie  1994  roku  i  działa  w  Pile  oraz  Powiecie  Pilskim. Pierwsze  zebranie  programowo-wyborcze odbyło się   1  grudnia  1994  roku. Wzięli w nim  udział: Leonard  Jan  Czyżewski,  Franciszek  Dykrzak, Cezary  Grugiel,   Jan  Ryszard  Garbarczyk,  Marian  Praczyk, Bruno  Rybarczyk,   Grzegorz  Rzymski i  Jan Śnioszek . Wybrano  3 – osobowy  zarząd  koła: Jan Ryszard Garbarczyk – prezes, Jan Śnioszek – wiceprezes, Marian  Praczyk  –  skarbnik.

Co  4  lata odbywają  się zebrania sprawozdawczo – wyborcze koła. Ostatnie takie  zebranie  było  się 16 lutego 2019 roku. Wybrano wówczas władze koła oraz  delegatów na Zjazd  Oddziału Wielkopolskiego TPPW.

Koło  liczy  46  członków  wywodzących  się z  różnych  środowisk  społeczno – zawodowych. Wśród nas jest  23 przedstawicieli  rodzin powstańców.

Funkcjonujemy w oparciu o składki członkowskie (20,00 zł rocznie) wspierani  przez sponsorów indywidualnych i zbiorowych np. granty na wydawnictwa i inne formy upamiętniania.

Członkowie koła  działają jako wolontariusze. Potwierdzeniem jest przyznanie przez  Centrum  Wolontariatu  w  Pile  Honorowej Odznaki Wolontariatu.

9 listopada 2018 roku na Młodzieżowej Sesji w Sali Miejskiej  nastąpiło  uroczyste  przekazanie sztandaru  koła pod  opiekę społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich.

AKT  POWIERZENIA  SZTANDARU  wręczył prezes koła  p. Dorocie Gulińskiej – dyrektor  SP 5.

12  listopada 2019 roku podpisano POROZUMIENIE o współpracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile a Kołem nr 9 im. kpt. Teofila Spychały Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Pile, którego załącznikiem jest AKT POWIERZENIA SZTANDARU. W efekcie tego POROZUMIENIA  m.in. zarząd koła ma swoją siedzibę oraz adres  przy ul. Kujawskiej 18, a koło przekazało  Szkolnej Izbie Pamięci 18 publikacji, składanki  i  folder,  dwa medale,   4 pamiątki oraz 4 kopie zdjęć powstańców.

Niezmiernie  ważnymi  elementami  w   naszej  działalności  były  i  są przedsięwzięcia  dokumentujące dzieje  Powstania Wielkopolskiego 1918-1919  inicjowane, inspirowane i organizowane przez koło i jego  zarząd, jak również  aktywne  włączanie  się do   upowszechniania  dorobku  Powstania   wśród społeczeństwa  Ziemi Pilskiej przez samorządy lokalne, instytucje  państwowe  i  organizacje  pozarządowe, szkoły i placówki kultury.

Prezes Koła Jan Ryszard Garbarczyk